Sunday, March 19, 2006

Talwrn Maes-e.

Cofiwch am y talwrn heno. $10 gan pawb i fewn i'r pot, a'r arian yn gael ei rhannu rhwng yr enillwyr. Mae gobaith am nifer go lew heno felly fydd y wobr yn werth ei enill.

Mae'r canlynol wedi datgan diddordeb mewn chwarae yn barod.

Dr Gwion Larson (GTMenai)
Nic Dafis (Jameson67)
Sbecspeledrx (Sbecspeledrx)
BooBans (DylBoon)
Mabon
Docito

Passiwch y neges ymlaen i ni drio cael bwrdd llawn - mae lle i hyd at 20 o bobl chwarae yn y talwrn.

Dyma'r ddolen i gofrestru.
https://www.pokerroom.com/games/tournament/?id=10098017

Saturday, March 18, 2006

Dyl Boon - dyn blin y stafell poker!


Cyfraniad diddorol gan DylBoon i Seiat Poker maes-e. Oni'n meddwl ei fod yn haeddu cael ei drafod yn fama. A Dyl - pryd mae'r wefan yn mynd i gael adran Cymraeg go iawn? :P

"Ok....dwim yn shwr os di pobl eraill yn cael y run teimlad on dwin hollol wallgo ar y funud am wbath dylie fi ddim Entro MTT (Mult Table Tournament) am $8 + $0.80, dim rebuy a 12 min rounds...ok cool 306 yn dod fewn a 27 cyntaf yn enill pres, gret!! Wedi colli £50 yn y dwrnod felly angen enill chydig o bres....petha yn mynd as planned...cyraedd y 6 OLAF! 2 player yn dominatio gem, finna a person arall, finna yn ail efo 165,000 ar agosaf i fi efo 90,000......2 hand ymlaen a dwi wedi colli yn 6ed!!! AK vs AQsuited a AJ vs A-10suited (flop = AA3, trapped!)neshi enill $85 on onin wallgo, i chwarae am 3 awr a colli mewn ffor mor trychinebus! onin teimlo bod fi di neud digon yn y dwrnod i enill y tournament, di neud mor dda, mond i gael fy nharo lawr ar y hurdle olaf, odd 4ydd yn cael $175 ar enillwr yn cael $685 felly oedd y pres yn mynd yn fwy yn sydyn arol fi golli, mor blydi gutted!!

Ydi pobl erill yn teimlo fel hyn...bod mor agos i enill lot...er bod chi neud profit o dipyn, dachi dal yn flin oherwydd dachi mor agos?!"

Friday, March 17, 2006

Talwrn Nut Flush

Nid pawb sydd â cherdyn credyd ac mae yna bobl dwi'n siwr sydd eisiau dysgu chwarae poker ond ddim am golli pres wrth wneud. Felly dyma ateb syml. Yn y gobaith o gynyddu'r nifer o bobl sy'n teimlo'n ddigon hyderus i chwarae yn ein talwrn nos Sul rwyf am fynd ati i drefnu talwrn arian cocsio yn y stafellpoker.

Fel y soniais yn y cyfraniad am Strip Poker mae'n anodd chwarae heb bres achos does dim gwobr i gadw pobl yn onest, felly byddaf yn rhoi'r teclyn yn y llun fel gwobr i bwy bynnag sy'n enill y talwrn.

Os ydych am chwarae yn y talwrn yna gadewch eich manylion isod ac ewch ati i gofrestru efo pokerroom.com. Mae'n debyg mai nos Iau nesaf (y 23ain) fydd y talwrn. Fyddai'n postio'r ddolen ar gyfer y gem ar y noson achos bydd rhaid iddi fod yn "ring game" os ydym am chwarae am bres cocsio.

Thursday, March 16, 2006

cellwair a alli gwna arian yn canu


Mae'n swnio fel y cynnig ddoth yn ail yn y gystadleuaeth i ddewis be fyddai'n cael ei ysgrifennu ar wal Canolfan y Mileniwm! Ond na dyfyniad ydyw o prif reifal Nut Flush am y wobr o brif Blog Poker y Cymry.

Roeddem ni yma yn Nat Watch Towers (wppsss na'n cover wedi'w chwythu! ;-)) yn meddwl mai ni oedd y cyntaf i ysgrifennu blog Cymraeg am poker.Ond ymddengys bod arian trethdalwyr Cymru yn cael ei wastraffu ar blog arall!!!!! Ac mae'n siwr mai Aled Cottle sydd tu ôl i'r ffieidd-dra yma!!!!!

I fod o ddifrif am eiliad. Beth ydi hwn go iawn? Tudalen hysbysebu party poker wedi'w gyfieithu gan Babel-Fish? Os felly marciau llawn iddynt am gofio neud yn Gymraeg, ond colostomy bag llawn am neud gymnaint o cadi ha o'r peth!

Crash mawr y Stafell Poker.

Gath y stafell poker broblemau enbyd echnos. Fe ganslwyd pob twrnament a ni rhoddwyd stêc pobl yn ei hôl. Dwi felly wedi cysylltu a'u ddesg cymorth i drio cael pres yn ôl i bawb oedd wedi cofrestru am dalwrn nesaf y maes. Dyma'r ymateb diweddaraf ganddynt.

"Hi Mr. Jones ,Thank you for contacting our Support Help desk. We apologize for the delay in replying to you.As to our previous conversation, I have forwarded your matter to our technical department, to have a further look into this matter for you, and to let you know as soon as possible.Should you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Have a great day further !

Regards ,
Sharonese"

Pan gai ymateb arall nai ei bostio fama.

Tuesday, March 14, 2006

Poker ar y sgrin!

Un o'r ffilmiau gorau am Poker yw'r Cincinnati Kid (1965). Ar ddiwedd y ffilm mae Lancey Howard, "The Man" yn torri rholyn banc y sialenswr ifanc, Y Kid a chwareir gan Steve Mc Queen mewn un llaw anferthol.

Uffern o law hefyd - Straight Flush yn erbyn tŷ llond Brenhinessau - mewn gêm o 5 card stud!

Be sy'n braf am y ffilm yw sut mae'n ymgorffori un o'r breuddwdion americanaidd. Y myth fod un dyn yn bencampwr, yn frenin ar ei gamp a bod pawb arall yn mesur eu hunain yn ei erbyn. Yn y ffilm mae'r Kid yn siapio ei fywyd o amgylch un nôd - I chwarae ac i guro'r pencampwr a ddwad yn "The Man".

Mae'r thema yn cael ei amlygu reit ar ddechrau'r ffilm wrth i fachgen sgleinio sgidiau sialensu'r Kid i gem o daflu ceiniogau yn erbyn y wal. Fel pob tro arall maen't wedi chwarae, Mae'r Kid yn enill ac yn troi at y bachgen ifanc gan ddeud "You ain't ready for me, boy". Y cwestiwn yw a ydi'r Kid yn barod i guro Lancey wrth y bwrdd poker?

Mae ychydig o gardiau yn cael ei chwarae'n gynnar yn y ffilm, ac mae'n rhoi cyfle i Lancey traddodi un o'r llinellau orau yn y ffilm. Mae'r boi mae o newydd ei guro yn holi sut ddiawl allai Lancey neud bet mor uchel heb hyd yn oed par yn ei law.

"All you pay is the looking price. Lessons are extra." Meddai Lancey wrth gasglu'r pres o'r bwrdd.

Mae'r Kid yn dda, ac yn cymryd y blaen ar Lancey yn gynnar yn y gem, mae ganddo'r edge ac mae Lancey yn dechrau teimlo ei oed.

Ond yna daw'r llaw dyngedfennol, lle mae Lancey yn erbyn pob tebygolrwydd yn cael Straight Flush. Mae'n chwalu rholyn banc y Kid ac wrth iddo disgyn yn syn i'r stryd mae'n ffeindio ei ffrind ifanc yn llnau sgidiau. Mae'r bachgen yn ei berswadio i daflu ceiniogau yn erbyn y wal unwaith eto a'r tro 'ma ame'n ei gurro. "You ain't ready for me, Cincinnati Kid!"

Monday, March 13, 2006

Llaw'r dyn marw


Un o'r hanesion enwogaf am poker yw'r un am 'Wild' Bill Hickock, a wnaeth y camgymeriad o chwarae poker mewn saloon yn Deadwood ym 1876. Am unwaith fu'n esgeulus a peidio eistedd efo'i gefn i'r wal. Daeth Jackie 'Crooked Nose' Mc Call a oedd yn nhâl pobl oedd ofn i Hickock gael ei wneud yn marshial yn Neadwood a'i saethu yn nghefn ei ben efo Colt 45. Bu farw Bill yn dal i afael yn dynn yn ei gerdiau - Dau As, dau 8 ac unai'r J neu'r Q o ddiamwntiaid. O'r dydd yna ymlaen mae chwarewyr poker wedi cyfeirio at ddau A a dau 8 fel llaw'r dyn marw.

Mae'r dyn yma yn siark!


Braf oedd cael BooBans yn ymuno gyda'n talwrn wythnosol am y tro cyntaf. Ac er iddo fod yn yfed nath lwyddo i ddod yn ail a'm chwalu i yn rhacs.

Ond Suprise Suprise - Nic a orchfygodd unwaith yn rhagor! Roedd y boi ar dân ac mae'n siwr y bydd rhaid ei wahardd o dalyrnau maes-e.com yn fuan ;-).

Dyma canlyniadau talwrn neithiwr.

Dyma fanylion talwrn yr wythnos nesaf.

Saturday, March 11, 2006

Gwella eich poker - Gwers 1.


Peidiwch byth byth byth bythoedd chwarae poker wedi meddwi. Ar ôl wythnosau o waith caled yn cynyddu fy rholyn banc yn y stafellpoker.com fe'm rheibwyd neithiwr gan gyfuniad o Southern Comfort a GT Menai!

Nath Gwion fy nghuro mewn dau talwrn heads up, Nid talyrnau heb ffiniau fel dwi wedi arfer eu chwarae ond talyrnau limit. Mae'n anhygoel mor wahanol yw'r gem (a mor ddiwerth yw fy steil ymosodol) pan nad yw'n costio mwy nac un bet i'r gwrthwynebydd weld dy gerdiau. Wedi ystyried neithiwr yng ngolau dydd, dwi wedi dwad i ddeall bo rhaid i chi ddangos y llaw gorau os am enill y pot mewn poker efo limit. Anaml iawn fyddai'n gorfod dangos fy llaw mewn poker heb ffiniau.

Strip Poker!

Y broblem efo chware poker yn erbyn cyfrifiadur ydi nad oes ganddo pres i chi ei henill. A dyw chwarae am pum mil o rhith ddoleri jest ddim yn rhoi'r un wefr rhywsut. Yr ateb wrth gwrs yw chwarae am porn! Dwi'n amau yn fawr fod y ddolen yma yn addas ar gyfer eich gweithle.

Mae'r wefan yn eich galluogi i chwarae 5 card draw yn erbyn un o chwech rhith wrthwynebwraig. Dyma'r math mwyaf diflas o poker ac mae'r rhaglen gyfrifiadurol yn eithaf gwan. Ond ddylsai eich diddanu am pum munud fach.

Friday, March 10, 2006

Know when to hold 'em, know when to fold 'em!


Wel mae Mr Rogers yn nabod ei nionod - os cliciwch chi ar y ddolen isod gewch chi wrando ar y gan nath fy ysbrydoli i ddysgu sut oedd chwarae'r gem brydferth! Yn fy myd tragic ma'n ysbrydoliaeth cael hwn yn chwarae ar Windows Media Player tra mod i'n derbyn crasfa yn y StafellPoker.com

Dwi'n cofio gwylio ryw ffilm cowboi o'r enw "The Gambler" pan oni tua 8 oed, ac o'r eiliad yna ymlaen dwi di eisiau bod yn dda ar y gem yma. Dwi dal yn bell iawn o gyraedd y nôd ond mae dyfodiad Poker ar y rhyngrwyd a Cylch Poker maes-e wedi golygu fo prif rhwystr y gorffenol - diffyg gwrthwynebwyr - wedi ei orchfygu. Rwan i ddysgu beth yw'r tebygolrwydd fo rhywun wedi llenwi ei flysh ar y 5ed stryd!

Yr hyfforddiant poker orau sy'n bodoli ar ffyrdd cân!

Twyllo yn y StafellPoker.com

A'i dyma'r diwedd i'n talyrnau Maes-e? Neu a'i dyma'r con rhyngrwyd diweddaraf? Dwi'n meddwl fod yr ateb yn eithaf amlwg. Ond i chi'r sycars sydd dal yn anabl i gurro'r sbecfeistr yn y Stafellpoker.com yna efallai mai dyma'r ateb i'ch breuddwydion. Rhaglen sy'n eich galluogi i weld ceridau eich gwrthwynebwyr, rhagweld pa gerdyn fydd yn disgyn nesaf ac sy'n rhoi hyfforddiant ar bryd i fetio, pryd i ffoldio a pryd i alw. Wedi meddwl - efallai dyma pam fy mod yn colli ar y pumed stryd mor gyson wrth chwarae drost y wê!

http://www.powerpokerwizard.com/